91-0172-2702755-57

HARYANA FINANCIAL CORPORATION, CHANDIGARH
List of cases disposed during FY 2012-13

Sr. No.

ID No.

Name of the Applicant Shri / Sh. / M/s

1

516

HET RAM

2

517

ESS AAR UNIVERSAL

3

518

ASHOK KUMAR

4

519

SURENDER KUMAR

5

520

MUKESH K. GARG

6

521

N.K. AWASTHI

7

522

VIVEK ADITYA

8

523

VIVEK ADITYA

9

524

MIKI MANN

10

525

D P SHARMA,ADV.

11

526

PAWAN KUMAR

12

527

M L SHARMA

13

528

NAVEEN KUMAR

14

529

YOGESH JAIN

15

530

ASHOK KUMAR

16

531

RAJESH KUMAR

17

532

ASHOK KUMAR

18

533

P.K. GOEL

19

534

ANU SAHARAN

20

535

ASHOK KUMAR

21

536

MADHUSUDAN SHARDA

22

537

LALIT GUGLANI

23

538

KRISHNA AGGARWAL

24

539

ARVIND BHARDWAJ

25

540

VAID PANDIT PARMOD KAUSHIK

26

541

SAT PAL S/O RIKHI RAM

27

542

ANIL TIBREWALA

28

543

SAT PAL S/O RIKHI RAM

29

544

KAILASH NEWAR

30

545

ISHWAR GUPTA

31

546

NARESH SHARMA

32

547

MADHU SHREE SABOO

33

548

ASHOK KUMAR

34

549

VIPIN

35

550

M.S. BEDI

36

551

ANIL TIBREWALA

37

552

R.M. JAIN

38

553

DHARAMVIR SINGH

39

554

AZAD SINGH

40

555

ASEEM TAKYAR

41

556

GAJRAJ SINGH

42

557

DEV VRAT SHARMA

43

558

RAM PAL

44

559

R.M. JAIN

45

560

RAJ TILAK

46

561

MANDEEP

47

562

VINOD BANSAL

48

563

ASHOK KUMAR

49

564

ANIL TIBREWALA

50

565

SURENDER KUMAR

51

566

DINESH KUMAR GUPTA

52

567

RAM PAL

53

568

DR. SATBIR SINGH MANN

54

569

RANJAN KUMAR

55

570

BALJIT ISSAR

56

571

RAM PAL

57

572

K.K.SHARMA

58

573

HITESH KUMAR

59

574

ASEEM TAKYAR

60

575

MADAN MOHAN AGGARWAL

61

576

SANJEEV SINGLA

62

577

GAJRAJ SINGH

63

578

AYODHIA PARSHAD

64

579

P.K. GOEL

65

580

P RAMAN KUTTY

66

581

M.S. BEDI

67

582

JASPAL GOYAL

68

583

R.S.DALAL

69

584

RAVINDER KUMAR

70

585

ASHWANI KUMAR BURA

71

586

SWAYAM PARKASH GUPTA

72

587

VIKRAM

73

588

P RAMAN KUTTY

74

589

MANOJ KUMAR

Site Designed by : Interworld Commnet